DALŠÍ INFORMACE

Informace o přijímacím řízení

                 

 

ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách
ve Zlínském kraji pro školní rok 2019/2020

                 

 

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

                 

 

I. Střední školy

                 

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních je správním řízením, které se řídí ustanovením § 59 až § 62 školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená ustanovení školského zákona a vyhlášky se vztahují na střední školy všech zřizovatelů.

                 

 

1. kolo přijímacího řízení

                 

 

·       

v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku;

·   

sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je pro první kolo přijímacího řízení a všechny formy vzdělávání do 1. března;

·        

přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum);

·        

jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé (přihláška do oboru s talentovou zkouškou);

·        

 jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně středním školám;

·        

střední školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %;

·        

v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února;

·        

termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

·        

úprava podmínek cizincům a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí při konání přijímací zkoušky je stanovena v § 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 zákona, a také v § 14  vyhlášky; je umožněno promíjet přijímací zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky; při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost pohovorem;

·        

úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je stanovena v § 60b odst. 4 zákona, a také v § 13 vyhlášky;

·        

podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání);

·        

vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna;

·        

po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu odevzdáním zápisového lístku přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, zkráceného a nástavbového studia);

·        

vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem – viz podrobněji dále;

·        

zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět; to neplatí v případech, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve střední škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo ho již uplatnil v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na „klasickou“ střední školu);

·        

termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení  do oborů skupiny 82 Umění a užité umění v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna;

·        

termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna;

·        

termíny pro školní přijímací zkoušky (v 1. kole dva termíny) jsou stanoveny ředitelem tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkoušky ;

·        

v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají zkoušky v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Podávání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2019/2020 se podávají na tiskopisech, které stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tiskopis přihlášky do denní formy zde

                 

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (na jeden obor v konkrétní škole se podává pouze jedna přihláška). I v letošním školním roce je možné podat jednu přihlášku v originále a druhou zkopírovat jako stejnopis s tím, že podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. O této skutečnosti musí ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy neodkladně informovat zákonného zástupce tohoto žáka.

                 

 

Termíny odevzdání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

·        

do 30. listopadu 2018 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;

·        

do 1. března 2019 všechny ostatní obory vzdělání (obory vzdělání bez talentové zkoušky, s výučním listem, nástavbové studium, zkrácené studium, a to do všech forem vzdělávání);

·        

do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole.

Uchazeč připojí k přihlášce doklady, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal všechny doklady uvedené ve vyhlášce:

·        

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky;

·        

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky;

·        

vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia ;

·        

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře;

·        

součástí přihlášky nemusí být výše uvedené doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání; dokladem je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie; vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání;

·        

doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia;

·        

doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ostatní doklady uvedené ve  vyhlášce se dokládají podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem střední školy.

                 

 

Vyplnění přihlášek

Podrobné pokyny k vyplnění přihlášek jsou uvedeny v textu „Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek – 2018-19“ naleznete na stránkách

 

MŠMT

nebo na portále

www.zkola.cz

     

 

                 

 

Termíny ve školním roce 2018/2019

Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října 2018, do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky nejpozději do 31. ledna 2019, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

·        

jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,

·        

předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání;

·        

rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl.

                 

 

TERMÍNY ZKOUŠEK ve školním roce 2018/2019

                 

 

A) Jednotné zkoušky

1. termín: 12. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

                 16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

                 17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání):

                1. termín: 13. května 2019

                2. termín: 14. května 2019

                 

 

B) Školní přijímací zkoušky

· maturitní obory vzdělání od 12. dubna 2019 do 28. dubna 2019

· ostatní obory vzdělání od 22. dubna 2019 do 30. dubna 2019

                 

 

C) Talentové zkoušky 

· obory skupiny „82“ od 2. ledna 2019 do 15. ledna 2019

· gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna 2019 do 15. února 2019

· konzervatoře od 15. ledna 2019 do 31. ledna 2019

                 

 

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky. V náhradním termínu koná uchazeč zkoušku, pokud byl řádně omluven a omluva mu byla uznána (vážné důvody, písemná omluva nejpozději do 3 dnů řediteli školy).

Podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona (do 1. března 2019) a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.

V případě, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom ředitel školy uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče písemně bez zbytečného odkladu (spolu s touto informací o nekonání přijímací zkoušky je sděleno uchazeči jeho registrační číslo).

                 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

V případě jednotné zkoušky (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou) Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2019. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%. Jednotné přijímací zkoušky může konat uchazeč dvakrát a do celkového hodnocení se započítává z obou písemných testů lepší výsledek. Ředitel školy může v rámci kritérií stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí. Ředitel střední školy následně do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků uchazeče Centrem ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

U oborů, u kterých se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná, ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2019.

Ve všech případech nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitel střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. dubna do 30. dubna 2019.

                 

 

 

 

Způsob seznámení s výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:

                 

 

a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;

b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;

c) v anonymizované podobě výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

                 

 

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.

                 

 

Zápisový lístek

                 

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

                 

 

Zápisový lístek se uplatňuje pouze pro obory denní formy vzdělávání (nevztahuje se na ostatní formy vzdělávání - večerní, dálkové, kombinované, distanční, a také studium nástavbové a zkrácené).

                 

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2019. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

                 

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že:

·

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě odvolání;

· 

uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

                 

 

Další kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny školní přijímací zkoušky. Součástí vyhlášení dalších kol je informace, zda výsledky jednotné zkoušky budou započítávány do kritérií přijímacího řízení.

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Školní přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se koná v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení. Pozvánku pro toto další kolo zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškou.

Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním, s tím rozdílem, že v tiskopise přihlášky se vyplňuje vždy jen jedna vybraná škola, na niž se přihláška podává.

Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                 

 

Tyto informace budou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz v článku s názvem II. a další kola přijímacího řízení na SŠ ve Zlínském kraji.

                 

 

Náhradní termín

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli příslušné střední školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy. Zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce od stanoveného řádného termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (pro všechny obory):

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

                 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmileté konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia.

                 

 

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia ve školním roce 2018/2019:

1. termín: 16. dubna 2019

2. termín: 17. dubna 2019

1. náhradní termín: 13. května 2019

2. náhradní termín: 14. května 2019

                 

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Jako součást přijímacího řízení je stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška. Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP).

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky (termíny konání viz výše) zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2019, v případě GSP do 20. února 2019. Tento termín se nevztahuje na uchazeče, kteří konají talentovou zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče od 5. února do 15. února 2019, v případě oboru GSP ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Uchazeč o studium oboru GSP musí na vyhodnocení přijímacího řízení počkat až do doby, kdy budou výsledky jednotné zkoušky předány příslušné střední škole (nejpozději do 28. dubna 2019).

Podáním přihlášky do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášky ke vzdělávání ve střední škole do ostatních oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

                 

 

Tiskopis přihlášky do oborů s talentovou zkouškou zde

                 

 

Přihlašování a přijímání do ostatních forem vzdělávání, nástavbového a zkráceného studia

Ke vzdělávání v jiných formách než denní (formy večerního, dálkového, distančního nebo kombinovaného vzdělávání) se může přihlásit uchazeč, který splnil povinnou školní docházku. Do nástavbového studia se může přihlásit uchazeč, který získal vzdělání v příslušném oboru středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. V případě nástavbového studia uchazeč k přihlášce přikládá doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky (dosažení středního vzdělání s výučním listem), žák střední školy, který je přijat do nástavbového studia předkládá tento doklad do zahájení tohoto studia. Do oborů zkráceného studia lze přijmout uchazeče, který předloží doklad o získání příslušného požadovaného stupně středního vzdělání (maturitní vysvědčení, nebo výuční list).

                 

 

I v letošním školním roce 2018/2019 proběhnou přijímací zkoušky do maturitních oborů ve všech formách vzdělávání a do oborů nástavbového studia formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jehož realizací je pověřeno Centrum. Do zkráceného studia se jednotná zkouška nekoná. Upozorňujeme, že termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2019.

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, postupuje se tak, jak je uvedeno v kapitole • Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole - viz výše.

                 

 

Tiskopisy přihlášek do nástavbového studia a ostatních forem vzdělávání zde