PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo 2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor obor 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání. 

 

Seztnam přijatých uchazečů - náhradní termín 2. kola

 

Seznam přijatých uchazečů

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

OBOR 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

PODROBNÉ INFORMACE

 

Uchazeči, kteří konali v 1. kole přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných testů v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a společně s přihláškou ke studiu dodají Výpis výsledků z těchto didaktických testů a tím vyjádří souhlas s jejich uplatněním pro hodnocení uchazeče ve II. kole přijímacího řízení, nebudou konat přijímací zkoušku.

 

Termín pro podání přihlášky – do 19. května 2022

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 27. května 2022 (jen pro uchazeče, kteří nekonali v 1. kole přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných testů)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru 18-20-M/01 Informační technologie (denní forma vzdělávání) ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 je 10. U uchazečů není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo 2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro obor 18-20-M/01 informační technologie a obor 63-41-M/02 obchodní akademie, denní a distanční forma vzdělávání. 

 

Seznam přijatých uchazečů

 

Tento den zveřejnění – 29. 4. 2022 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. V souladu s ustanovením § 60g  školského zákona musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Přijatí uchazeči a rodiče jsou zváni na první třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 16.00 hod. Obdržíte rozhodnutí o přijetí, základní informace o studiu a proběhne odevzdání zápisových lístků.

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení

 

18-20-M/01 Informační technologie

 

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání

 

 

Nepřijatí uchazeči 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie Kroměříž. 

  

Vzor odvolání

 

 

 

  

 

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dodatek č. 1

 

 

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

Dodatek č. 1

 

 

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE (distanční forma vzdělávání)

Dodatek č. 1 

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE