Informace o povinnostech skoly dle mimoradneho opatreni MZDR_ucinnost od 3. 1. 2022

 

 

Záznamy o činnostech zpracování - Zajištění online komunikace s žáky

 

 

Záznamy o činnostech zpracovaní Obchodní akademie Kroměříž

 

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

 

V rámci konání všech akcí pořádaných Obchodní akademií Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obchodní akademie Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů ve škole:

 

Obchodní akademie Kroměříž (Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, oakm@oakm.cz, ID DS 48w77vy) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
- Přijímací řízení do 1. ročníku. zde
- Zajištění středního vzdělávání. zde
- Zajištění odborné praxe. zde
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků. zde
- Vzdělávací program Erasmus+. zde
- Poskytování poradenských služeb ve školách. zde
- Poskytování poradenských služeb v ŠPZ. zde
- Zajištění školního stravování. zde
- Pracovněprávní a mzdová agenda. zde
- Výběrové řízení na zaměstnance. zde
- Evidence uchazečů o zaměstnání.
- Evidence úrazů.
- Prezentace příspěvkové organizace.
- Projekty, žádosti o dotace.
- Vedení účetnictví příspěvkové organizace.
- Smlouvy a objednávky služeb.

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

 

Na školu je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Edita Složilová Michutová

kontakt: poverenec.oou@oakm.cz