PROJEKTY A GRANTY

Obchodní akademie Kroměříž je zapojena do soutěží, které jsou zařazeny do programu Excelence středních škol, který je vyhlášen MŠMT ČR.  

 

 

 

 

Název projektu: „Laboratoř výpočetní techniky“

Informace o projektu naleznete zde

 

Prioritní osa: 6.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2. 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

Cílem projektu "Laboratoř výpočetní techniky" je vybudování Laboratoře výpočetní techniky pro žáky OA Kroměříž a vybudování bezbariérového WC. Součástí vybudování Laboratoře výpočetní techniky je pořízení nového vybavení této učebny - nábytek, elektro. Cílem projektu je zvýšit kvalitu ve výuce žáků OA Kroměříž za pomoci nově vybudované moderní odborné učebny v budově školy OA, která povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s klíč. kompetencemi IROP a ulehčit jim vstup na trh práce. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2019 projekt s názvem "Vzděláváním k rozvoji Obchodní akademie Kroměříž", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006977. Celková výše podpory je 590.509,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní akademie Kroměříž realizuje projekt v rámci programu ERASMUS+ s číslem smlouvy 2017-1-CZ01-KA102-034534, jehož název zní  "Mobilita žáků Obchodní akademie Kroměříž". Maximální výše přiděleného grantu činí 106.796 EUR. Tímto grantem jsou podpořeny zahraniční stáže žáků školy v délce trvání 21 dnů. Stáže probíhají ve spolupráci s našimi zahraničními partnery ADC Technology Training Ltd v Londýně a SWAN Training Institute v Dublinu. Celkem bude podpořeno 40 žáků školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše škola realizuje projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

---------- 

Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 9. do 31. 12. 2015 projekt Digitální technologie ve výuce jazyků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0384. Celková výše podpory je 169 212,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu.

----------

Obchodní akademie Kroměříž realizuje projekt od 1. 8. do 31. 12. 2015 s názvem Mobilitou k efektivnímu růstu OA Kroměříž, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0860. Celková výše podpory je 403 898,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu. 

---------- 

Inovace výuky v Obchodní akademii Kroměříž, CZ.1.07/1.5.00/34.0299, od 4. května 2012 do 3. května 2014, celková výše podpory je 1 096 528,00 Kč.

https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/7353

OPVK propagace