ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště je v základní formě tvořeno činností výchovného poradce, školního metodika prevence a třídním učitelem.

 

Tyto činnosti zajišťují:

 

Mgr. Marcel Hábl, MBA, výchovný poradce, habl@oakm.cz 

 

Mgr. Kamil Navrátil, školní metodik prevence, navratil@oakm.cz

  

Krizové telefonní číslo: 725 761 100

 

Mgr. Marcel Hábl, MBA výchovný poradce, pověřen komunikací  se školskými poradenskými zařízeními. Tvoří je pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra.

 

Třídní učitelé, info@oakm.cz

 

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

 


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016
Sb., účinné od 1. 9. 2016.