GDPR

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

V rámci konání všech akcí pořádaných Obchodní akademií Kroměříž budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obchodní akademie Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů ve škole:

Obchodní akademie Kroměříž (Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž, oakm@oakm.cz, ID DS 48w77vy) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
 • Přijímací řízení do 1. ročníku | zde
 • Zajištění středního vzdělávání | zde
 • Zajištění odborné praxe | zde
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků | zde
 • Vzdělávací program Erasmus+ | zde
 • Poskytování poradenských služeb ve školách | zde
 • Poskytování poradenských služeb v ŠP | zde
 • Zajištění školního stravování | zde
 • Pracovněprávní a mzdová agenda | zde
 • Výběrové řízení na zaměstnance | zde
 • Evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Evidence úrazů
 • Prezentace příspěvkové organizace.
 • Projekty, žádosti o dotace.
 • Vedení účetnictví příspěvkové organizace.
 • Smlouvy a objednávky služeb.
 • Záznamy o činnostech zpracování - Zajištění online komunikace s žáky | zde
 • Záznamy o činnostech zpracovaní Obchodní akademie Kroměříž | zde
 • Informace o zpracování testování | zde
 • Informace o povinnostech skoly dle mimoradneho opatreni MZDR_ucinnost od 3. 1. 2022 | zde
 • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

  Na školu je možné se v relevantních případech obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Edita Složilová Michutová
  kontakt: poverenec.oou@oakm.cz