informace o škole

Důvod a způsob založení

Obchodní akademie Kroměříž je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

  • Střední škola
  • Školní jídelna

  • Předmět činnosti organizace je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Kontaktní poštovní adresa na zřizovatele
Zlínský kraj
třída T. Bati 21
761 90 Zlín

Úřední hodiny
Pro žáky a zaměstnance školy denně 9:40 – 10:00
Pro veřejnost denně 8:00 – 9:00

Žádost o informace
Poskytování informací
Obchodní akademie Kroměříž poskytuje informace:

1. a) na základě individuálních žádostí,
2. b) zveřejněním.

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
2. Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
3. Vyřízením žádosti se rozumí:

1. a) poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
2. b) odkaz na zveřejněnou informaci,
3. c) vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
4. d) odložení žádosti.

Žádost o informace je možno podávat písemně, osobně v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail info@oakm.cz.
ID datové schránky: 48w77vy

Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání občanů jsou vyřizovány vedením Obchodní akademie Kroměříž podle věcné příslušnosti k dané problematice. Podání jsou přijímána v kanceláři školy v úředních hodinách (denně 8:00 hod – 9:00 hod).
Adresa pro příjem podání poštou: Obchodní akademie Kroměříž, obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž
Adresa pro příjem elektronickou poštou: info@oakm.cz
ID datové schránky: 48w77vy

Opravné prostředky
Proti rozhodnutím ředitele Obchodní akademie Kroměříž, vydávaným v souladu s platnými právními předpisy, je možno v rámci řízení o právech a povinnostech fyzických osob (správní řízení) podávat opravné prostředky.
Opravné prostředky je možno podávat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

1. Odvolání je nejčastěji uplatňovaným typem opravného prostředku, který se používá téměř u všech správních rozhodnutí (usnesení), pokud není zvláštním zákonem stanoveno jinak, nebo pokud se účastník řízení práva na odvolání nevzdal.
2. Odvolání se podává způsobem obvyklým pro ostatní podání ve správním řízení a lze je tedy učinit těmito způsoby:
1. a) písemně (poštou),
2. b) ústně do protokolu přímo v kanceláři školy,
3. c) elektronicky, podepsané zaručeným elektronickým podpisem (musí být uveden poskytovatel certifikační služby, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k odvolání),
4. d) dálnopisem,
5. e) faxem,
6. f) elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu.

Odvolání, podaná některým ze způsobů uvedených v bodech d) až f), je třeba ve lhůtě do 5 dnů doplnit některým ze způsobů uvedených v bodě a) až c).

1. Pro písemnou formu odvolání není stanoven žádný zvláštní tiskopis nebo formulář. Z textu odvolání však musí být patrno:
1. a) kdo je činí, čeho se týká, co se navrhuje,
2. b) proti kterému rozhodnutí směřuje,
3. c) v jakém rozsahu je rozhodnutí odvoláním napadáno,
4. d) v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo,
5. e) v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí nebo jemu předcházejícího řízení.

Pokud není v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je časově omezeno. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinou lhůtu.

Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Kopie 1 stránky A4 formátu

2 Kč

2. Oboustranná kopie A4 formátu

3 Kč

3. Kopie 1 stránky A3 formátu

4 Kč

4. Oboustranná kopie A3 formátu

5 Kč

5. Černobílý tisk 1 strany textu

4 Kč

6. Barevný tisk 1 strany textu

5 Kč

7. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50 % předpokládané ceny)

dle hodinové sazby pov. pracovníka

8. Poskytnutí požadovaných výstupů na datovém nosiči

40 Kč

9. Informační brožura (podle kalkulace nákladů)

podle kalkulace nákladů

10. Poštovní služby

podle skutečných nákladů