Přezkoušení, dodatečné a opravné zkoušky

UPOZORNĚNÍ

Ředitel střední odborné školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž, rozhodl v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), §69, odst. 5 a v souladu s ustanovením Školního řádu, jehož součástí jsou pravidla pro hodnocení žáků, podle oddílu 3. – „Získávání podkladů pro hodnocení“ dle písm. c) u žáků, kteří dosáhli za 2. pololetí školního roku 2023/24 absence vyšší než 100 vyučovacích hodin, resp. jejich absence v jednotlivém vyučovaném předmětu převýšila 25 % odučených hodin, o termínu konání přezkoušení, dodatečných a opravných zkoušek na Obchodní akademii Kroměříž, který stanovil na období od 26. 8. do 30. 8. 2024.


Termíny a časy jednotlivých zkoušek budou žákům, resp. zákonným zástupcům sděleny prostřednictvím IS Bakaláři v průběhu měsíce července 2024.