PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2023/2024

1. termín: 12. 4. 2024
2. termín: 15. 4. 2024
Termíny školní přijímací zkoušky IT: 26. 3. 2024, 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přílohy k přihlášce

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Jednotná přijímací zkouška ve školním roce 2022/2023

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

ZDE

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DALŠÍ INFORMACE:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

V souladu s § 60e školského zákona a § 15 vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zveřejňuje ředitel školy výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

UPOZORNĚNÍ

MŠMT v Opatření obecné povahy určuje, že uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přehled platných změn k přijímacímu řízení

DNE 14. 4. 2021 BYLY ROZESLÁNY VŠEM UCHAZEČŮM POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO MAILOVÝCH SCHRÁNEK. POKUD VÁM POZVÁNKA NEPŘIŠLA, KONTAKTUJTE ADMINISTRÁTORA pechanec@oakm.cz .

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE o povinnosti doložit před přijímací zkouškou výsledek  neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

1. Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
2. Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
3. První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
4. Časový rozvrh konání písemných testů přijímacích zkoušek - prodloužený termín, MŠMT ČR (msmt.cz)
5. Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška do oboru 18-20-M/01 Informační technologie proběhne v termínu 3. - 4. května 2021.
6. Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky.
7. Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
8. Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
9. Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
10. Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
11. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
12. Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.

INFORMUJE UCHAZEČE, ŽE POČET PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ DO OBORU 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A DO OBORU 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE JE VYŠŠÍ NEŽ MOŽNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ, PROTO SE BUDOU KONAT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBOU OBORŮ.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut.

DOPORUČUJEME VZHLEDEM K EPIDEMICKÝM OPATŘENÍM PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ZASÍLAT POŠTOU, DATOVOU SCHRÁNKOU, NEBO OSOBNĚ VHODIT DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY PŘED VSTUPEM DO BUDOVY ŠKOLY. OSOBNÍ PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NENÍ NEZBYTNÉ. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH BUDEME PŘIJÍMAT PŘIHLÁŠKY I OSOBNĚ ZA DODRŽENÍ NAŘÍZENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.