Program „Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“ pro školní rok 2023/2024

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žákům středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto žákům vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti. Distribuce pomoci bude probíhat ve školních jídelnách. Příspěvek nebude vyplácen zákonným zástupcům žáků. V rámci prevence rizika stigmatizace žáků bude pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní. Rodina žáka je v nepříznivé finanční situaci v případě, že jeho zákonný zástupce pobírá doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude kopie rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí. 

Žádám rodiče takto ohrožených žáků, aby doručili do školy do 20. 6. 2023 vyplněný formulář a kopii rozhodnutí příslušného úřadu. 

Formulář k vyplnění naleznete  zde .

 

S pozdravem 

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA 

Ředitel školy