PROJEKTY A GRANTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 10. 11. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 1 286 496,00 Kč pro Obchodní akademii Kroměříž na projekt Rozvoj pedagogů a kariérové poradenství v OA Kroměříž.

Komunikace a publicita – Doučování žáků škol

Povinnosti školy jako příjemce prostředků z EU v rámci povinné publicity.
Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 3. 2022 Národní plán doučování v rámci Národního plánu obnovy.

Publicita – digitalizace škol – Prevence digitální propasti a Digitální učební pomůcky

Digitální učební pomůcky (cíl 174 realizovaný 2022 nebo 2023) – zde

Prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky (oba cíle 173 a 174 realizované současně 2022 nebo 2023) – zde

Prevence digitální propasti (cíl 173 realizovaný 2022-2024) – zde

Distanční výuka (cíl 172 realizovaný 2020) – zde

Obchodní akademie Kroměříž realizuje jako Partner společně se Zlínským krajem (Příjemcem) projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, (dále jen „Projekt“) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“). V rámci projektu budou realizovány jako klíčové Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky. Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ - Technický kroužek Volnočasové aktivity pro žáky SŠ - Tvorba webových stránek - Modelování a 3D tisk - Robotika a IoT Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

V rámci projektu budou realizovány jako klíčové Aktivity polytechnického vzdělávání pro děti a žáky.

Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
- Technický kroužek
Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
- Tvorba webových stránek
- Modelování a 3D tisk
- Robotika a IoT
Vzdělávací aktivity pro žáky gymnaziálních oborů
Vzdělávací aktivity pro děti MŠ

Cílem aktivit je podporovat děti a žáky při práci s nejnovějšími digitálními technologiemi a možnost vyzkoušet si práci s nimi. Obsah bude zaměřen na programování robotů, pilotáž dronů, či instruování nejrůznějších zařízení, tvoření videí, 3D modelů, základy informatiky, práci s OZOROBOTY a využívání digitálních technologií ve výuce. Také budou podpořeni v jejich zájmu o studium technických oborů na středních školách a učilištích a v budoucnosti i na vysokých školách technického zaměření.

Maximální výše finanční podpory, která bude poskytnuta Obchodní akademii Kroměříž na základě této Smlouvy, činí: 4 526 882,32 Kč z toho: - investiční prostředky 47 490,50 Kč - neinvestiční prostředky 4 479 391,82 Kč

Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 projekt s názvem "Rozvoj Obchodní akademie Kroměříž", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016662. Celková výše podpory je 675 416,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Projekt je zaměřen na personální podporu ve formě kariérního poradenství a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy v DVPP.

Obchodní akademie Kroměříž je zapojena do soutěží, které jsou zařazeny do programu Excelence středních škol, který je vyhlášen MŠMT ČR.

Název projektu: „Laboratoř výpočetní techniky“

Informace o projektu naleznete zde

Prioritní osa: 6.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2. 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Cílem projektu "Laboratoř výpočetní techniky" je vybudování Laboratoře výpočetní techniky pro žáky OA Kroměříž a vybudování bezbariérového WC. Součástí vybudování Laboratoře výpočetní techniky je pořízení nového vybavení této učebny - nábytek, elektro. Cílem projektu je zvýšit kvalitu ve výuce žáků OA Kroměříž za pomoci nově vybudované moderní odborné učebny v budově školy OA, která povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího zařízení v souvislosti s klíč. kompetencemi IROP a ulehčit jim vstup na trh práce. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2019 projekt s názvem "Vzděláváním k rozvoji Obchodní akademie Kroměříž", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_035/0006977. Celková výše podpory je 590.509,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Obchodní akademie Kroměříž realizuje projekt v rámci programu ERASMUS+ s číslem smlouvy 2017-1-CZ01-KA102-034534, jehož název zní "Mobilita žáků Obchodní akademie Kroměříž". Maximální výše přiděleného grantu činí 106.796 EUR. Tímto grantem jsou podpořeny zahraniční stáže žáků školy v délce trvání 21 dnů. Stáže probíhají ve spolupráci s našimi zahraničními partnery ADC Technology Training Ltd v Londýně a SWAN Training Institute v Dublinu. Celkem bude podpořeno 40 žáků školy.

Naše škola realizuje projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
----------
Obchodní akademie Kroměříž realizuje od 1. 9. do 31. 12. 2015 projekt Digitální technologie ve výuce jazyků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0384. Celková výše podpory je 169 212,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu.
----------
Obchodní akademie Kroměříž realizuje projekt od 1. 8. do 31. 12. 2015 s názvem Mobilitou k efektivnímu růstu OA Kroměříž, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0860. Celková výše podpory je 403 898,00 Kč, tj. 100 % rozpočtu projektu.
----------
Inovace výuky v Obchodní akademii Kroměříž, CZ.1.07/1.5.00/34.0299, od 4. května 2012 do 3. května 2014, celková výše podpory je 1 096 528,00 Kč.