VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Kritéria přijímacího řízení

Přijatí uchazeči a rodiče jsou zváni na první třídní schůzku, která se uskuteční v pátek 5. 5. 2023.

- - obor Informační technologie od 15:00 hod.

- - obor Obchodní akademie od 16:00 hod.

Obdržíte rozhodnutí o přijetí, základní informace o studiu a proběhne odevzdání zápisových lístků.

Důležité: Aby uchazeč nepozbyl právo být žákem Obchodní akademie Kroměříž, musí do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdat zápisový lístek řediteli školy. /do 16. 5. 2023/

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii Kroměříž, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí písemně. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do spisu o přijímacím řízení dne 3. 5. 2023 v čase od 13.00 do 14.00 hod. v kanceláři školy.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE